by richard joffray
Vashon > Southworth
9:15
10:50
12:10
Reverse
Southworth > Vashon
11:10
12:30
1:45
Reverse
Vashon > Fauntleroy
9:55
10:50
12:10
Reverse
Fauntleroy > Vashon
8:50
9:15
10:25
Reverse
Tahlequah > Pt.Defiance
9:00
10:00
10:55
Reverse
Pt.Defiance > Tahlequah
8:25
9:30
10:30
Reverse