by richard joffray
Vashon > Southworth
5:45
6:25
8:05
Reverse
Southworth > Vashon
6:10
6:50
8:25
Reverse
Vashon > Fauntleroy
5:30
6:30
7:10
Reverse
Fauntleroy > Vashon
6:00
7:00
7:40
Reverse
Tahlequah > Pt.Defiance
6:00
7:00
8:00
Reverse
Pt.Defiance > Tahlequah
5:30
6:30
7:25
Reverse