by richard joffray
Vashon > Southworth
5:00
5:35
6:05
Reverse
Southworth > Vashon
4:45
5:20
6:25
Reverse
Vashon > Fauntleroy
5:05
5:45
6:45
Reverse
Fauntleroy > Vashon
5:10
5:40
6:15
Reverse
Tahlequah > Pt.Defiance
5:00
6:00
7:00
Reverse
Pt.Defiance > Tahlequah
5:30
6:30
7:25
Reverse