by richard joffray
Vashon > Southworth
4:05
5:25
6:15
Reverse
Southworth > Vashon
4:10
5:00
5:50
Reverse
Vashon > Fauntleroy
4:05
4:30
5:20
Reverse
Fauntleroy > Vashon
5:05
5:50
6:10
Reverse
Tahlequah > Pt.Defiance
5:30
6:20
7:10
Reverse
Pt.Defiance > Tahlequah
5:05
5:55
6:45
Reverse